Samen
Sterker Thuis
Informatie voor verwijzers

Samen Sterker Thuis ondersteunt inwoners in de gemeente Oude IJsselstreek. Het gaat er daarbij om dat inwoners op een veilige en prettige manier, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Samen Sterker Thuis richt zich in principe op mensen van 65 jaar of ouder die thuis wonen en een hulpvraag hebben, of verwachten deze te krijgen, bij het dagelijks functioneren. Het betreft een nieuwe vorm van ondersteuning waarbij het in de kern gaat om het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners.

Wat is Samen Sterker Thuis?

Samen Sterker Thuis is een samenwerkingsverband van de zorgorganisaties Azora en Sensire (zorg en ondersteuning) en de gemeente Oude IJsselstreek (sociaal domein, Wmo, maatwerkvoorzieningen, waaronder huishoudelijke hulp). Samen vormen zij een organisatienetwerk met de naam “Samen Sterker Thuis”. Deze beweging is ingezet vanuit de noodzaak om op basis van eigen kracht, de gezondheid en het welzijn van inwoners te bevorderen en zorg te voorkomen dan wel uit te stellen.

Team met professionals

Samen Sterker Thuis bestaat uit een team van wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten. Zij krijgen vanuit de samenwerkende organisaties de ruimte om te doen wat nodig is voor de inwoner. De professionals werken domeinoverstijgend als regisseurs. Ze richten zich op vroegtijdig signaleren en interveniëren zodat oneigenlijke zorgvragen worden voorkomen en de zelfredzaamheid van inwoners wordt bevorderd.

Voor wie?

Samen Sterker Thuis richt zich in principe op mensen van 65 jaar of ouder die thuis wonen en een hulpvraag hebben, of verwachten deze te krijgen. In de kern gaat het om een doelgericht ondersteuningstraject, waarin de zelfredzaamheid van mensen wordt vergroot. De leerbaarheid van de inwoner wordt onderzocht en er wordt ingezet op het vergroten van de veerkracht. Dit alles gebeurt vanuit het gedachtegoed van reablement en Positieve Gezondheid, een holistische aanpak gericht op alle facetten in het leven.

Het huisbezoek

Het traject start altijd met een huisbezoek. Het team neemt de tijd om samen met de inwoner doelen te stellen waarin wensen en voorkeuren van de inwoner worden meegenomen. We kijken welke functionele mogelijkheden er zijn en wat er nodig is om iets te behouden of te behalen om zo zelfstandig mogelijk te leven. We stimuleren de inwoner zo veel mogelijk invloed te houden op zijn of haar eigen leven en, indien aanwezig, met inzet van het sociale netwerk. Aan de hand daarvan wordt een plan gemaakt waarin de inwoner zelf aan het stuurwiel staat om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij gaat het team uit van wat de inwoner zelf kan en welke vaardigheden hij of zij kan aanleren. Als ondersteuning nodig is, wordt dit georganiseerd in overleg met de inwoner, op een manier die voor hem of haar het best passend is.

Langer veilig en verantwoord thuis wonen

Het team van Samen Sterker Thuis heeft al ervaring opgedaan. Bijvoorbeeld door inzet van gebruiksvriendelijke (technische) hulpmiddelen en door een beroep te doen op het netwerk van de inwoner. Met als doel dat de inwoner zo lang mogelijk, zorg onafhankelijk kan blijven. Ook andere disciplines zoals ergotherapeuten en fysiotherapeuten kunnen worden ingezet om vaardigheden te (her)leren. In de praktijk zien we dat inwoners minder een beroep hoeven te doen op de gangbare zorg en de huishoudelijke hulp. Maar bovenal blijkt dat mensen het fijn vinden om met de ondersteuning van Samen Sterker Thuis, langer, veilig en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Het leefplezier van de inwoner staat hoog in het vaandel van Samen Sterker Thuis.

Patiënten verwijzen

Inwoners van Oude IJsselstreek die in aanmerking komen voor ondersteuning door Samen Sterker Thuis, kunnen zich aanmelden via e-mail info@samensterkerthuis.nl. Het team van Samen Sterker Thuis bespreekt dan of de vraag van de inwoner aansluit bij het inclusiecriteria binnen het Samen Sterker Thuis-traject.

Samen Sterker Thuis is ook bereikbaar via de samenwerkende partners:

  • Gemeente Oude IJsselstreek:
    (0315) 292 292 optie 2 Wmo
  • Azora:
    (0315) 33 82 22
  • Sensire:
    (0315) 23 72 55

Als verwijzer kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een voor u bekend teamlid van Samen Sterker Thuis.